Odpadové hospodářství

Odpady v roce 2020

1. Od roku 2020 je navýšen místní poplatek za odpad na 500,- Kč pro fyzickou osobu přihlášenou v obci a fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům ve kterré není přihlášená žádná fyzická osoba, a to  ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

2. Poplatek za psa zůstává stejný 100,- Kč

V současné době je možnost platby poplatků pouze bankovním převodem na účet obce Osek 19-6451630287/0100, variabilní symbol = číslo popisné domu nebo číslo evidenční, případně jméno a příjmení.

Z důvodu zákazu volného pohybu osob nepřijímá obecní úřad v Oseku až do odvolání platby v hotovosti. 

Splatnost poplatků, která je 30.4.2020 nelze bez schválení vyhlášky prodloužit. Proto úhrada místních poplatků, která bude uskutečněna po době splatnosti do 20.6.2020 nebude sankcionována. O možnosti platby v hotovosti Vás budeme včas informovat. 

3. Svozová firma SVE CZ odpadové hospodrářství s.r.o. provozovna Beroun nás informovala o změně svozového dne na svoz komunálních odpadů /popelnic/:

a) Osek a Vystrkov - svoz odpadu bude probíhat místo ve středu každé úterý

b) Růžové údolí - svoz odpadu zůstává ve čtvrtek

4. Od 1. ledna 2020 bude zaveden sběr použitého oleje. Nádoby jsou 2 a jsou umístěny na Vystrkově u prodejny a v Oseku naproti Obecnímu úřadu. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro naši obec bude zajišťovat firma Černohlávek Oil.

5. Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad jsou umístěny na stanovištích po celý rok.